Norsk økonomi går veldig bra

9/10/2018

Ifølge nasjonalbudsjett for 2019 er norsk økonomi er inne i en markert oppgangskonjunktur som kan vare i flere år. Regjeringen ønsker ikke å forsterke denne oppgangen ved ekspansiv finanspolitikk. Også i år ønsker regjeringen å redusere marginalskattesatsene på lønns- og kapitalinntekter

Det går stadig bedre i Norge. Arbeidsledighetsraten (AKU) har gått ned fra 4,7 % i 2016 til 4,2 % i 2017, og ifølge nasjonalbudsjettet (NB) vil den falle ytterligere til 3,8 % i 2018. Inflasjonen forventes å holde seg lav, og reallønnsnivået kommer trolig til å øke i 2018 og 2019, etter en liten nedgang i 2017.  Dessuten forventes overskuddet på driftsbalansen å øke med over 100 mrd. kroner fra 186 mrd. kroner i 2017.  Den norske arbeidsstyrken gikk tilbake med 0,2 % i 2017, men forventes å stige i 2018 og 2019. Sysselsettingen vokser nå raskere enn den arbeidsdyktige befolkningen, slik at sysselsettingsraten (kalt sysselsettingsandelen i NB) faller.

Veksttakten til BNP-volum på fastlandet er anslått å øke fra 2 % i 2017 til 2,3 % i inneværende år, og finansdepartementets optimistiske spådommer går ut på vekstrater på 2,7 % i 2019 og 2,8 % i 2019, se tabell 2.1. Men merk usikkerhetsviften for BNP for Fastlands-Norge som vises i Boks 2.4 på side 39. Usikkerheten om fremtiden er stor, ikke minst fordi USA har startet en handelskrig som kan få store negative konsekvenser for verdensøkonomien. Men finansdepartementet registrerer at det hittil i 2018 har vært sterk vekst både i USA og verdensøkonomien og regner med at dette vil fortsette noen år til. I USA føres det for tiden en ekspansiv finanspolitikk som følge av betydelige skattelettelser, med store og voksende føderale budsjettunderskudd som resultat. Arbeidsledighetsraten i USA var 4,3 % i 2017, og anslagene for 2018 og 2019 er henholdsvis 3,8 og 3,4 %. Det indikerer høykonjunktur og lønns- og prispress i USA.

I flere år har regjeringen Solberg gradvis redusert skattesatsen for selskapsskatt og renteinntekter, parallelt med en nedgang i rentefradraget, samtidig som marginalskattesatser for lønnsinntekter har gått noe ned. Regjeringen ønsker å fortsette denne politikken i 2019 og går inn for at selskapsskattesatsen reduseres fra 23 til 22 %. Marginalskattesatsene for lønnsinntekter er i 2018 vesentlig lavere enn de i Sverige, og gir sterkere insentiver til arbeidstilbud i Norge.

Har du liten tid, bør du prioritere å lese kapittel 2 og 3 i NB. Dette stoffet er eksamensrelevant. Du lærer mye om norsk økonomi av å lese i nasjonalbudsjettet